OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE DONANMA TARİHİMİZ

Web sitemizdeki mecmualar donanma mecmuasına ait olup osmanlıcadan çeviri mahiyetindedir.

Bu Sayfa Ender öztarakçı tarafından Osmanlıca devlet arşivlerinden türkçeye çevirilmiştir.Çevirilerimize herhangi bir yorum katılmaksızın siz değerli okurlarımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız çevirilerimiz tamamlandıkça siz değerli okurlarımızla paylaşılmaktadır.

Arşivler

DONANMA MECMUASI 84 / 133 – 23 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 84 / 133 – 23 Ağustos 1917 Pencişembe:  23 Ağustos 1333 –  5 Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Topkapı Sarayı medhali:  [Türk medeniyetinin kıymettar abidelerinden] Donanma istiklal ve vatanın muhafızıdır.  Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed

Read more ›

DONANMA MECMUASI 83/132-16 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 83 / 132 – 16 Ağustos 1917 Pencişembe:  16 Ağustos 1333 – 27 Şevval 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Sultan Ahmed Salis çeşmesi [Türk medeniyetinin cevherdar bir abidesi] Foto: Cuma Münderecat: Maksada doğru, tersane inşası, donanma – icmal hadisat: Hüseyin Kazım – hafta

Read more ›

DONANMA MECMUASI 131 / 82 19 AĞUSTOS 1917

DONANMA MECMUASI 131 / 82  19 AĞUSTOS 1917 Donanma mecmuası 82 Pencişenbe – 19 Ağustos sene 1333 – 20 Şevval sene 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Büyüklüğü ve büyükleri tebcil [Barbaros Hayrettinin türbesine altın donanma madalyası ta’liki] Mündericât: Maksada doğru donanma:  icmal-i hadisat, pek eski

Read more ›

DONANMA MECMUASI 81/ 12 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 81 – 12 Ağustos 1917 Donanma mecmuası 81 Pencişenbe – 12 Ağustos: sene 1333 – 13 şevval: sene 1335 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Gazi Süleyman Paşa türbesi. [İlk kaptan-ı derya ad edilmeğe layık olan Rumeli fatihi olunan Bolayır’daki türbesi.] Keramet gösterip halka Suya

Read more ›

DONANMA MECMUASI 128 / 79 10 Şubat 1916

DONANMA MECMUASI 128/79 10 Şubat 1916 Mısır’ın garp hududunu tecavüzle İngilizleri müteaddit musâdemâtta mağlup eden Senusi Kabail şecisinin, Senusi şeyhlerinin merkez idaresi olan El-Ceğbub şehrinde, cihad için tahşid ve içtimaileri. Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Perşembe: 6 Rebî-ül âhir 1334 – 28 Kânûn-i sânî 1331 – 10 Şubat 1916

Read more ›

DONANMA MECMUASI 127/78 – 3 Şubat1916

DONANMA MECMUASI 127 / 78 – 3 Şubat 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Perşembe: 28 Rebî-İ evvel 1334 – 21 Kânûn-i sânî 1331 – 3 Şubat 1916 Numara; 127 / 78 Şahid-i zafer: Osmanlı tayyarelerinin Çanakkale önündeki zaferlerinden biri. Mecmuanın şekil ve meslekiyle gayri mütenasip makalat gönderilmemesi gönderildiği

Read more ›

DONANMA MECMUASI 126/77 27 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 126/77 27Ocak 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Yavuz Sultan Selim (İmparatoriçe Maria) ya ateş yağdırırken. Perşembe: 21 Rebî-İ evvel 1334 – 14 Kânûn-i sânî 1331 – 27 Ocak 1916 Numara; 126 / 77 Son haftaya ait posta:      İtilafçılar bu haftayı büyük bir buhran-ı asabi içinde

Read more ›

DONANMA MECMUASI 125/76 20 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 125/76 20 Ocak 1916 Çanakkale nasıl kurtuldu? Çanakkale nasıl kurtuldu?  Son haftaya ait posta:     Bu hafta yine mesut günler içinde geçti. Nam kutsisine izafeten yâd olunan biz Muhammedîlerin peygamber zişanımızın sene-i devriye-i veladeti bu haftaya tesadüf etti. Donanma haftalık musahabesine başlamazdan evvel bu mukaddes günü karileri için tesid etmeği büyük bir vazife

Read more ›

DONANMA MECMUASI 124/75 13 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 124/75 13 Ocak 1916 Perşembe: 7 Rebî-İ evvel 1334 – 31 Kânûn-i evvel 1331 – 13 Ocak 1916 Numara; 124 / 75 Irak’ta düşman tayyaresi ser-nigûn olurken Donanma, Gelibolu şibh-i ceziresinin düşmanlardan tathiri muzafferiyetinden dolayı kahraman ordumuza arz-ı teşekkür ve millet-i Osmaniye ye beyan-ı tebrikat eyler. Son haftaya ait posta: Seddülbahir muvaffakiyeti –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe: 29 Sefer 1334 – 24 Kânûn-i evvel 1331 – 6 Ocak 1916 Numara; 123 / 74 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Son haftaya ait posta      Bu hafta zarfında

Read more ›

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915 Anafartalar’dan. . . Firar ——————————————— Hakkımızda taltifat tergibkârânede bulunan Tasvir refikimize arzı şükran ederiz. Penc-şenbih: 22 Sefer 1334 – 17 Kânûn-i evvel 1331 – 30 Aralık 1915 Numara; 122 / 73 Son haftaya ait posta: * * *           Gerek insaniyetkâr bir emel ile harbin hitamını arzu edenler

Read more ›

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915 Pencişenbe: 15 Sefer 1334 / 10 Kânûn-ı evvel 1331 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 121 / 72 Irak kumandan muhteremi Nureddin Bey (Nureddin İbrahim Konyar)   Son haftaya ait posta:      Bundan dört hafta evvel intişar eden mecmuamızın yine bu sütunlarında itilafçıların Yunanistan’dan almış oldukları cevabi notaya bir

Read more ›