DONANMA MECMUASI 32 / Ekim.1912

DONANMA MECMUASI 32

O-169_0505

SEVGİLİ DONANMAMIZ:  TERKOS GÖLÜ ÖNLERİNDE DÜŞMAN ORDUSUNU BOMBARDUMAN EDERKEN

O-169_0506

Donanmamızın hizmeti ve ilk muzafferiyeti

     Osmanlıların kuvve-i hayatiye bahriyelerinin na-kabil ihya bir surette olduğunu ve şevket bahriyeyi sabıkasının yeniden dirilmesinin mümkün olmadığını iddia edenlere karşı;  balkan hükümet müttefikası harbinin ilanı tarihinden bu güne kadar geçen günlerde donanmamızın gösterdiği mevcudiyet, faaliyet, tezahürat;  pek güzel bir cevap mükezzib (yalanlayan) olur.

O-169_0506-2

     İlanı harbi müteakip Varna’yı bombardıman eden, Bulgarların altı torpidosundan ikisini mahveden ve dördünü Varna’nın iç limanına ilticaya mecbur eyleyen muhterem kuvvet;  Ölmüş denilen donanmamız ölmüştü.  Çatalca önlerine gelen Bulgar ve Sırp kuvvetlerini hareketten aciz bir hale getiren, bu iki düşmanın on beş yirmi binden ziyade bir kuvveyi cesime ve azimesini Karadeniz cihetinden Terkos, Celep köyü ve Marmara denizinde Büyük Çekmece, Silori önlerinde açtığı karşılıklı ateşle mahveden, bir kısım cephanesini mahveyleyen kuvvet, dirilmesi na-kabil olduğuna iddia olunan yine bu kuvvet olmuştur. 

     Resmen 1325 senesi temmuzunda teşekkül eden donanma cemiyetinin delalet ve hizmet naçizanesiyle ve muhterem Osmanlıların izhar ve ibraz buyurdukları fütüvvet (yiğitlik) mahsusa ve âliye ile bu güne kadar toplanan ianelerle alınan Barbaros ve Turgut’la Hamidiye’nin Terkos ve Celeb köyü ve Büyük Çekmece ve Silori önlerinde

Sayfa: 1

Mesudiye ve Asarı Tevfik’in, gösterdiği mevcudiyet ve vatana ettikleri hizmet;  Tarihi Osmaniyede her zaman ebedi bir namı bülend (yüksek) ihtiram bırakacaktır. 

     Kuvveyi bahriyemiz;  donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti aldığı iki zırhlı ve dört torpido ile tarih isyanlarına nazaran bir buçuk asırlık, tarih istiklallerine göre seksen doksan senelik deveran eden kanın Barbaros’un, Turgut’un, Kemal ve Piri reislerin kanı olduğunu ve Osmanlı donanması efradının her vakit muhteremenin hayr-ül-halefi (hayırlı evlat) olduklarını ispata, namus ve şerefi bahri (deniz) ve milliyi

O-169_0507                       

ikmale hazır olduklarını;  Son zamanlarda adalar denizinde gösterdikleri kahramanlıklarla gösterdiler. 

     İki sene evvel denize indirilmiş ve esas parası <<Averof>> namında bir Osmanlı Rum tarafından verilmiş ve donanmamıza nispetle sürat,  seyir ve sihan (kalınlık)  itibariyle oldukça haizi ehemmiyet bir kuvvet bulunmuş olan <Averof> zırhlısından, <Dolphin> gavvassesinden (dalgıç) asla çekinmeyerek 3.Kânunuevvel pazartesi günü adalar denizine çıkmış ve Elen namını taşıyan her düşmanın göğsünü kabartan <Averof>a Barbaros, Turgut salladığı güllelerle, torpido filomuzun gösterdiği faaliyeti kahramane ile akıbet düşmanın istinatgâh yegânesi olan bu kuvveti saf harbiden çekilmeye ve bütün peykleriyle beraber firara mecbur edecek derecede tahribatı müessire icra eylemişlerdir.

     9.Kânunuevvelde torpido filomuzla düşmanın bakiyeyi kuvvetinin üç dört saat ettiği muharebede de nesim şecaat ve sebat yine bu muhterem kuvvetimiz tarafına esmiş ve düşmanın <dolphin> tahtelbahir (denizaltı) torpidosunun

Sayfa: 2

dalması da Turgut’un torunları üzerinde bir tesir gösterememiş ve onlar kemali muvaffakiyetlerinde düşmanı sürmekte devam eylemişlerdir.

     Bu muharebede;  yaptığı bir manevra ile düşman filosunu Çanakkale istihkâmları önüne kadar getiren Mecidiye kruvazörü, istihkâmımızın düşman filosuna ateş etmeğe hazırlandıklarını his etmesi üzerine, bu kuvvete karşı kendisinin kâfi olduğunu ve muavenete muhtaç olmadığını ve istihkâmların ateş etmemesini verdiği işaretle bildirmek gibi büyüklükte göstermişlerdir.

     Mecmuamızın ilavesini tezyin (süsleme) eden ve Asar-ı Tevfik zırhlımızın üçüncü bölük mülazım evveli Mahruki zade Mazhar bey tarafından alınıp ihda (hediye) edilen bu dört resim bu şan ve şerefin ebedi birer hatırayı fahiresidir (onur).

              O-169_0508         

     Birinci resim;  3.kânunuevvel pazartesi günü donanmamızın heyeti mecmuasıyla düşman filosu arasında olan muharebeyi ve iki tarafın vaziyet harbiyesini ve Averof’un on buçuk pusluk toplarıyla attığı güllelerden Barbaros’un baş tarafında ve borda hizasında hâsıl olan su (taraf) sütununu ve Barbaros ve Turgut’un attıkları mukaddes tanelerden Averof’da hâsıl olan tahribatları göstermektedir.

     İkinci resimde, düşman filosunun firarından sonra tevali (devam eden) muzafferiyet Osmaniye için Asar-ı Tevfik’de bulunan bütün gemi efradının yek-dil (gönüllü) ve yek-zeban (hemfikir) olarak ettikleri duayı göstermektedir. 

     Üçüncü resimde; Averof’da ebedi hatıralar bırakacak taneler ihda eden Asar-ı Tevfik zırhlısının tarantında efradı şecaat nihadımızın (yaratılış) zabitleriyle beraber top başında aldıkları vaziyeti göstermektedir.

     Dördüncü resimde;  Asar-ı Tevfik’de bulunan ümera zabitan ve efraddan bir kısmının harpten avdette

Sayfa: 3

güvertedeki vaziyetlerini göstermektedir.  Donanmamız;  İki üç günde bir, icap ettikçe her gün çıkmakta ve düşman vatan ve dini muhabbet ve kahramanlıklarıyla titretmektedir.

     Efrad-ı bahriyemizin hayn (kolay) harbde gösterdikleri kahramanlık, metanet, şevk ve gayret el-hak her türlü takdir ve tahsinin (takdir) fevkindedir.  Cenabı hak vatanın bu sevgili evlatlarını, vatana, ana ve babalarına bağışlasın.  Vatana bu gibi daha pek çok hizmeti âliye ve celile ifasına muvaffak buyursun.

O-169_0509 Bütün milletin nasip dar fahr (kıvanç) ve şeref olduğu bu deniz cenginin en mühim amil ve unsurları (esas) olan zırhlılarla torpidolardan bir kısmının bu gün mevcudiyetine naçizane sebep olan ve bu uğurda hizmeti necip Osmanlılar kadar iftihar etse yeri vardır.  Dünyada hangi âli bir asır vardır ki, müesserlerini fahr ve mübâhâte (övünme), zevk-i ruhani ve maneviye gark etmesin.  Üç senelik mesainin bugün iktidâf (toplama) olunan semeratı mahsusası elbette baisi memnuniyet ve mahzuziyyet (memnuniyet) olur.

     Donanma cemiyetinin dehan (ağız) taarruzu uzatanlara donanmamızın şu hizmetini ne güzel bir cevabı meskenet (miskinlik) oluyor.  Acaba!  Cevap hissi kadar dünyada bir cevap beliğ olur mu?

     Mecmuamız, bundan sonra her nüshasında, bizzat donanmamızdan alınan muharebati bahriyemizin resimleriyle müzeyyen olacağını da ayrıca kariyen kelama arz ve tebşir (müjde) eder. 

Donanma mecmuası

Sayfa: 4

Bir levhayı fazilet ve ibret   O-169_0510

Mefahiri karibeyi maziiyeden :

Mücahidin-i islamiyenin ahz-ı intikam için ahd ü peymaneleri

 O-169_0515

                      SEVGİLİ PADİŞAHI MUHTEREMİMİZ SİRKECİ MEVÂKIFINDA (İSTASYON) ASKERİ EVLATLARIYLA VEDA EDERKEN

O-169_0517 MUKADDERATI MİLLETİ YED İKTİDAR VE KİFAYETİNDE TEDVİR EDEN SADRAZAM KAMİL PAŞA HAZRETLERİ

O-169_0518 HARİCİYE NAZIR MUHTEREMİ GABRİYEL NURADONKİYAN EFENDİ HAZRETLERİ

O-169_0521

 Mefahiri karibe maziyeden:

TRABLUSGARB HAREKAT UMUMİYEYİ ASKERİYESİ KUMANDANI NEŞET PAŞA

O-169_0522 İNGİLTERE SEFİRİ LAUTER CENAPLARI

 O-169_0525Mefahiri karibeyi maziyeden:

OSMANLI KARARGAHI ASKERİYESİNE İLTİHAK

 O-169_0526Mefahiri maziyeyi karibeden:

TRABLUSGARB MÜCAHİDİNİ İSLAMİYESİNİN ZABİTANI OSMANİ TARAFINDAN TALİM VE TERBİYELERİ MİLİS TEŞKİLATINA MÜBAŞERET

O-169_0533 Mefahiri maziyeyi karibeden:

TRABLUSGARBDA ASAKİRİ OSMANİYEDEN BİR MÜFREZE GÖNÜLLÜ ZABİTAN

 O-169_0534Mefahiri maziyeyi karibeden:

TRABLUSGARBDA SÜLEYMAN BAVUNU BEY VE MİLİS TEŞKİLATI

O-169_0537 Her zaman muhterem bir vucudu hamiyet:

KUMANDAN CAVİT BEY

O-169_0538 Mefahiri maziyeyi karibeden:

SEMEREDAR OLAN MİLİS TEŞKİLATI VE MÜCAHİDİNİ İSLAMİYE

 O-169_0541Trablus hayatı askeriyesinden bir levha:

1 – KUMANDAN NEŞET BEY  2 – ZANEZUR KUMANDANI ERKANI HARB YÜZBAŞILARINDAN ZAHİR BEY   3 – ERKANI HARB BİNBAŞILARINDAN CAVİT BEY   4 – ERKANI HARB KOL AĞALARINDAN ALİ FEHMİ EFENDİ    5 – FIRKA YAVERİ İSMAİL BEY

O-169_0542 Mefahiri maziyeyi karibeden:

OSMANLI KARARĞAHI ASKERİYESİNDEN İHTİYATLAR

BAHRİYE VE BAHRİYEMİZ

başlangıç

        O-169_0545                Mefahiri maziyeyi karibeden

TECHİZATI İLE KUVVEYİ KALBİYE HİS MELİLERİ BİR OLAN BİR SUVARİ MÜFREZESİ ATIF BEY KUMANDASINDA

O-169_0546AVRUPA EFKARI UMUMİYESİNDEN BİR NUMUNE

1 – SELİB AHMER REİSİ PROFÖSÖR GUBLE   2 – PROFESÖR FERİCH

O-169_0557BU SENE ERKANI HARBİYE MEKTEBİNDEN NEŞET EDEN ZABİTAN İLE HEYETİ TALİMİYE

O-169_0558ERKANI HARBİYE MEKTEBİ HEYETİ TALİMİYESİYLE MEKTEBE MÜDAVİM UMUM ZABİTAN

BULGAR TARİHİNE BER NAZAR

     Bulgarların soyu (nesli) – ilk yurtları – Türk illerinde göç etmelerinin sebebi – ikinci yurtları – bu illerde kurdukları hükümet – mizi ya (şimdiki Bulgaristan’a) istilaları – burada da hükümet – inkırazları – intibahları – mefkûreleri – muhtariyet teşebbüsleri – istiklalleri.

BULGARLARIN SOYU

             O-169_0565          Memaliki Osmaniyenin müntehayı tevsi olan 1094 senesi nihayetindeki hududu (1684)

O-169_0566Karlofça muahedesi (1110)  <<1699>>

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.