DONANMA MECMUASI 92/141–18 Ekim 1917

Perşembe 18Teşrin-i Evvel: 1333 / 2 Muharrem 1336

İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır.

Kayzer Wilhelm hazretleri

[İskajerak zafer-i bahrisi üzerine büyük amiral üniformasıyla]

Nüshası: 1 kuruş

Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir.

Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daireyi mahsusaya müracaat edilmelidir. 

Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.  En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusayı kalemiyesi temin edilmiştir.

Matbaa Ahmed ihsan ve şürekâsı

Haşmetli kayzer ikinci Wilhelm hazretleri

Hilafet nisab, şevketmeab efendimiz hazretlerinin misafir has ül hasları


Donanma cemiyeti
Harp meydanlarında rizan olan hûn hamiyetle muvaşşah bir ittifakın hatıra-i guzinine meserretle nazar-endâz olur ve bu manzume-i ittifak bir rükün fedakârı olan Alman kavminin büyük hükümdarını dar-ül-hilafet-i İslamiyet ve payitaht saltanatta görülmekle his ettiği meserretleri mecmuası vasıtasıyla ilam eder. 
Kayzer hazretlerinin ziyareti
 
     Almanya imparatoru ve Prusya kralı haşmetli ikinci Wilhelm hazretleri Pazar ertesi günü üçüncü defa olarak, şehrimizi ziyaret etmişler ilk iki ziyaretleri esnasında dost bir devletin hükümdarı sıfatıyla mazhar izaz ve tekrim olan kayzer Wilhelm hazretleri bu defa müttefik bir milletin tâc-dâr zeyşanı olarak, hem de iki milletin evlatları yekdiğeriyle musabakat eyledikleri bir an mühim tarihiyede itimatlı hakan ve milletinin misafir has-ül has ve âlî-tebârı olmuşlardır.  Bundan dolayıdır ki payitaht saltanat, dünyanın en muazzam milleti olduğunu bu harpte el-hakk ispat etmiş olan bu büyük Alman milletinin büyük hükümdarını, haşmet ve azametine layık bir surette istikbal ederken aynı zamanda pek har ve samimi bir hiss-i tazim ibraz eylemiştir.  İstanbul halkı, Kayzer mufahham hazretlerini kemal-i hürmet ve hararetle selamlarken, müşarünileyhin temsil buyurdukları kahraman Alman milletine karşı mütehassis olduğumuz muhabbet ve samimiyeti de izhar ve irae eylemiştir. 
     29 seneden beri Almanya imparatorluğunun serir şefkatine ka’id bulunan ikinci Wilhelm hazretleri, muasır hükümdaran ecnebiyenin bi-şüphe en büyüğüdürler.  Dindar, vakur, alim, fazıl, adil bir şahsiyet muhtereme olan Kayzer hazretlerinin ahd-ı saltanatlarında Almanya’nın satvet hariyesi, üç azametine vasıl olduğu halde müşarünileyhe – itilaf rical ve mahfilinin isnadat kaziyesine rağmen – daima bir muhib-i sulh ve müsâlemet olduklarını her zaman ispat etmişlerdir.  İmparator Wilhelm hazretlerinin ahd kayzeranelerinde Almanya>>                                                  
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.